Kieslijst LADA & ANDERS !

LADA en ANDERS ! hebben het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld waarmee zij gezamenlijk aan de  gemeenteraadsverkiezing van 16 maart deelnemen onder de naam LADA&ANDERS !

Onder het motto ‘Samen lokaal!’ wil LADA&ANDERS ! zich samen met de inwoners inzetten voor een leefbare gemeente waarin welzijn en welbevinden van de inwoners voorop staat. Inwoners hebben daarin een belangrijke en actieve rol. Wonen in de vele kernen van Hollands Kroon moet aantrekkelijk blijven. Kernbeheer speelt hier een belangrijke rol in. Inwoners moeten in samenspraak met het gemeentebestuur hun eigen kernenbeleid opstellen. De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om alle 22 kernen vitaal te houden moeten bestaande voorzieningen open blijven. Belangrijk is dat er ook in de kleine kernen gebouwd kan worden waarbij aandacht is voor betaalbare woningen. Initiatieven vanuit de inwoners zullen wij steunen.

De kieslijst biedt naast ervaring met Daan Pruimboom en Emma Witte ook plaats aan jong talent. De lijst kent  een evenwichtige verdeling over de kernen en een goede verhouding man/vrouw en wordt aangevoerd door de beide fractievoorzitters in de huidige gemeenteraad, Henk van Gameren en Dorien Sybenga – van den Outenaar.

 1. Henk van Gameren Wieringerwaard
 2. Dorien Sijbenga – van den Outenaar Middenmeer
 3. Koos van Herk Anna Paulowna
 4. Lida Brussaard – Ursem Winkel
 5. Anneke Romar – Loer Breezand
 6. Daan Pruimboom Hippolytushoef
 7. Edwin van Stam Anna Paulowna
 8. Moray Juffermans Westerland
 9. Lavinia Grooten – Klomp Slootdorp
 1. Nico de Vries Wieringerwerf
 2. Emma Witte Anna Paulowna
 3. Peter Couwenhoven Nieuwe Niedorp
 4. Rien Hoekenga Wieringerwerf
 5. Nel Slob Lutjewinkel
 6. Arjen Voogt Slootdorp
 7. Frans Lansink Nieuwe Niedorp
 8. Harry Klomp Slootdorp

HENK VAN GAMEREN

Kieslijst 1

Er valt nog veel te verbeteren………..

Als fractievoorzitter van LADA, heb ik mij opnieuw verkiesbaar gesteld voor de komende raadsperiode.

Natuurlijk gaan er veel dingen goed binnen onze gemeente, te denken valt dan aan zorg en welzijn of kernbeheer, maar er valt nog  veel te verbeteren binnen Hollandskroon.

Dat vindt ook een deel van onze inwoners, die de gemeente waardeert met een cijfer 4 , en dat zegt genoeg!

Ongenoegen die wij herkennen en ook aangekaart hebben zoals:

Inwoners die in verzet kwamen tegen grote aantastingen van hun landschap , zoals b.v.in de Wieringermeer met mega-datacenters en windmolenparken.

Ook kwamen ze in actie, wanneer in hun dorp of buurt veel te grote huisvesting-locatie’s voor arbeidsmigranten zouden worden gebouwd. Leefbaarheid van de buurt of dorp staat dan op het spel.

Onbegrip ook, omdat duizenden arbeidsmigranten wel snel gefaciliteerd moesten worden met huisvesting, terwijl voor inwoners vaak geen geschikte (betaalbare) woningen zijn.

Er is er een Nationale Wooncrisis, en ook de gemeente Hollandskroon heeft onvoldoende werk gemaakt om woningen te bouwen voor b.v. jongeren, maar ook voor ouderen die op enig moment naar een geschikte (aangepaste) woning moet verhuizen.

Verbaasd zijn wij ook, dat het maar niet lukt om een flink aantal extra bomen te planten. Een van de grootste gemeenten qua oppervlakte, lukt het niet om een fikse vergroeningslag te maken en de biodiversiteit fors te verbeteren. 

Ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze gemeente moet stukken beter. Inwoners ervaren de service niet als voldoende.

U begrijpt met al wat ik hierboven heb beschreven, dat ik mij daar zo ie zo de komende 4 jaar voor wil inzetten en dat dat verbeterd gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren.

KOOS VAN HERK

Kieslijst 3

Ik ben Koos van Herk en woon samen met mijn vrouw,  Lia Elfering, een geboren en getogen polderse aan de Molenvaart, op het drielanden punt, Spoorbuurt, Geldersebuurt en Breezand of wel bij  de drie bruggen in Anna Paulowna! Ik ben een gepensioneerd politieofficier,  die zijn sporen verdiend heeft, van de Warmoesstraat Amsterdam tot de Hoefkade in Den Haag! Was plaatsvervangendkorpschef in Leidschendam! Naast mijn baan actief geweest in de gemeenteraad van Voorschoten, als vice voorzitter van de raad en voorzitter van verscheidene raadscommissies! Na mijn pensionering werkzaam geweest bij de gemeente Noordwijkerhout als toezichthouder openbare ruimte, bouw en wonen en Wabo! Leerplichtambtenaar en voorzitter van de OR zowel die van   Noordwijkerhout als de samenwerking Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Noordwijk!l, kortom de bollenstreek  Nu in de polder waar ik al een leven lang mee verbonden ben! Mijn inspirator voor mijn loopbaan was immers politie Brink,  de vader van de vriendin van mijn vrouw! Heel bewust hebben wij nu gekozen voor het wonen en leven in de polder!  Bij dat  leven horen activiteiten en iets betekenen voor de plek waar je woont en leeft! Voor mij was dat snel duidelijk dat ik dat in het bestuur van onze gemeente zou kunnen betekenen! Met een brede maatschappelijke visie en ervaring op veel gemeentelijke kerntaken en mijn bijzondere kennis van verkeer, criminaliteitspreventie, bouwen en wonen, weg en waterbouw lijkt mij dat hier een uitdaging! In mijn beleven nog veel te doen op dat gebied! Ook een uitdaging is de culturen in de diverse dorpen in Hollands Kroon te koesteren en toch een gemeenschappelijk gevoel mee te geven, samen sterk worden en zijn met behoud van het dorpsgenoten! Voor mij een uitdaging omdat te betekenen met “LADA & ANDERS!”  voor U!!!

LIDA BRUSSAARD-URSEM

Kieslijst 4

Ik ben Lida Brussaard-Ursem en kom uit Winkel. Sinds kort ben ik gepensioneerd en mijn drie zoons hebben hun eigen plek gevonden met hun partner en gezin. Daarom wil ik me graag weer voor LADA inzetten in de gemeenteraad.

Dat heb ik ook in de periode 2014-2018 gedaan. Met name het behoud van voorzieningen in de kernen, initiatieven van inwoners daarvoor en het sociaal domein hebben mijn aandacht.

Verder wil ik me focussen op verduurzaming van onze gemeente en proberen dit vanuit de raad zo goed mogelijk te stimuleren. Dit kost natuurlijk een paar centen en met mijn administratief financiële achtergrond wil ik bevorderen dat de gelden daarvoor zo slim mogelijk worden ingezet. Hollands Kroon is letterlijk een groene gemeente, ik wil de gemeente nog “groener” zien.

Dit kunnen we samen bereiken. Geef daarom uw stem aan LADA.& ANDERS!

DAAN PRUIMBOOM

Kieslijst 6

Mijn naam is Daan Pruimboom, 23 jaar en woonachtig op Wieringen. Ik heb recent een bachelor in sociologie afgerond, en daarna een masters in politicologie. Daarnaast ben ik de afgelopen 4 jaar raadslid geweest. Momenteel werk ik voor een keukenzaak, maar ik ben ook erg gedreven om nog vier jaar door te gaan in de gemeenteraad.

Ik heb mij de afgelopen periode vooral ingezet om de jongerenparticipatie te verbeteren in de gemeente. Ook ben ik zeer kritisch geweest op de manier waarop we de energietransitie in Hollands Kroon vormgeven, en heb ik me sterk uitgesproken tegen het nieuwe recycletarief voor huisvuil.

De komende vier jaar wil ik graag de HK Jongerenweek, die via een motie van mij in het leven is geroepen, verder uitbreiden en ook een jongerenraad opzetten. Daarnaast zal ik mij in blijven zitten voor behoud van voorzieningen in onze dorpen, en het beschermen van onze natuur en landbouwgrond tegen windmolens en zonnevelden.

Mag ik op 16 maart rekenen op uw stem?

LAVINIA GROOTEN

Kieslijst 9

Mijn naam is Lavinia Grooten- Klomp ik ben 38 jaar en woonachtig in het mooie Slootdorp.

Ik ben getrouwd en heb een zoon van 13 jaar. Ik ben werkzaam als leidinggevende in de gehandicaptenzorg en werk vooral met cliënten met NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Dit doe ik met heel veel plezier en haal hier veel energie uit. Sinds 2012 ben ik lid van LADA en wil me graag inzetten voor de burgers van Hollands Kroon. Door mijn werk ligt mijn hart bij de zorg dus het sociaal domein is voor mij een speerpunt. Ook vindt ik het belangrijk dat er genoeg voorzieningen zijn voor jong en oud. Communicatie naar burgers zou beter moeten en kunnen en daar zal ik me voor willen inzetten. Onze kinderen zijn de toekomst en het is voor mij belangrijk om hun dromen en kansen mogelijk te maken.

Groeten Lavinia Grooten

EMMA WITTE

Kieslijst 11

Mijn naam is Emma Witte en ik ben 19 jaar oud. Ik zou u graag in de raad vertegenwoordigen. In de raad zou ik graag de jongeren van de gemeente Hollands Kroon willen vertegenwoordigen. Ik vind het belangrijk dat er ook omgekeken wordt naar de jongeren en dat zij betrokken zijn bij de gemeente en de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. LADA & ANDERS! pleit over het algemeen voor meer betrokkenheid van alle burgers bij de gemeente. Daarnaast zal ik aandacht besteden aan de sportclubs en verenigingen, de bereikbaarheid van het openbaar vervoer, maar ook de gevolgen van Corona op de jongeren is in deze tijd belangrijk. Tevens pleit ik voor meer woningen in de gemeente voor jongeren. Vindt u dit ook? Stem dan Emma Witte, lijst 5, plek 11 op 16 maart a.s.

Mijn speerpunten voor de gemeente Hollands Kroon zijn:

 • meer betrokkenheid van de jongeren bij de gemeente en de politiek
 • meer aandacht voor sportclubs en verenigingen
 • betere bereikbaarheid van het openbare vervoer
 • meer aandacht voor jongeren in de corona tijd
 • meer woningen in de gemeente voor jongeren

PETER COUWENHOVEN

Kieslijst 12

Ik ben Peter Couwenhoven, 79 jaar, en woon met mijn vrouw in de stolpboerderij op de Laagzijde, het meest geliefde woonplekje in Nieuwe Niedorp. De stolp uit 1877 is een provinciaal monument waar wij trots op zijn en die wij met veel energie en liefde hebben gerestaureerd en onderhouden.

Ik ben vanaf de oprichting in 2010 actief bij LADA betrokken als fractiesecretaris, een functie die ik nog steeds vervul. Daarnaast heb ik zes jaar in de raad gezeten, waarvan twee in Niedorp. Voor de laatste vier jaar werd ik benoemd tot fractieondersteuner.

Hoewel ik mijn hele leven politiek geïnteresseerd ben, heb ik pas na mijn pensionering de stap gezet om actief te worden en mij verkiesbaar te stellen. Een goede keuze, omdat er voldoende tijd is om aan het raadslidmaatschap invulling in te geven.  Met een volle baan is het naar mijn overtuiging niet goed mogelijk om voldoende tijd ter beschikking te hebben voor het steeds gecompliceerder wordende raadswerk. Er zal een goede regeling, ook financieel,  voor raadsleden moeten komen waardoor zij een deel van hun baan kunnen opgeven om meer tijd te krijgen voor het raadswerk. Ook moet er een budget komen waaruit de raad deskundige ondersteuning kan inroepen.

Waarom de keuze voor een lokale partij? In mijn ogen noodzakelijke maatregelen om een krachtigere lokale democratie te verkrijgen.

De kracht van LADA is dat we mensen in de partij hebben die landelijk en provinciaal van links tot rechts stemmen maar van mening zijn dat lokale politiek een andere invalshoek moet hebben. Het is juist goed dat wij uit verschillende politieke overtuigingen tot onze besluitvorming komen, vanuit betrokkenheid met de belangen van onze inwoners. Om daar goede uitvoering aan te kunnen geven is de inbreng van inwoners belangrijk. Daarvoor is vernieuwing van de werkwijze van de raad nodig. Daar ligt mijn interesse en inzet. Een door mij ingediend initiatiefvoorstel om een referendum mogelijk te maken kreeg nauwelijks steun. Toch blijft LADA & ANDERS! van mening dat een lokaal referendum een belangrijk instrument is om inwoners meer invloed te geven. Burgerparticipatie is in Hollands Kroon vaak een begrip zonder inhoud. Het is niet een oordeel geven over een voorstel maar op actieve wijze betrokken worden om besluitvorming voor te bereiden. Hier zal LADA & ANDERS! zich voor blijven inzetten.

Actief communiceren met de inwoners is een zwak punt van Hollands Kroon. LADA heeft ingestemd met de afschaf van de balie in Anna Paulowna, het is geen centrale plek in de gemeente. Open houden van deze   balie voegt weinig toe aan de service aan een groot deel van onze inwoners. Voor hen is de afstand tot de balie te groot. Daar werd een voorwaarde aan verbonden: de vaste balie  vervangen door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is. Zo behoudt de gemeente een aanspreek- en servicepunt voor haar inwoners. Daartoe heb ik een plan uitgewerkt dat gerealiseerd is: de Hollands Kroon mobiel, een tot balie ingerichte camper. Hij heeft maar kort gefunctioneerd doordat Corona-regels het onmogelijk maakten om het experiment verder uit te rollen. Het is zaak dat de Hollands Kroon mobiel nu weer snel ingezet gaat worden. Niet de inwoner gaat naar de balie, de balie komt naar de inwoner.

Een ander punt dat mij bezig houdt is het verdwijnen van een biodivers landschap. Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is het slecht gesteld. Met het instellen van het Deltaplan Biodiversiteit is een aanzet gegeven voor een actief beleid  om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot een succes te maken is het noodzakelijk dat er deskundigheid in de organisatie van Hollands Kroon komt. Daarvoor moet een ecoloog aangesteld worden die vergaande bevoegdheden krijgt.