LADA & ANDERS! stellen vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

In een op 11 augustus jl gepubliceerd artikel in De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad wordt vermeld dat Microsoft 84 miljoen liter drinkwater voor koeling heeft gebruikt. Dit is aanzienlijk meer dan de 12 tot 20 miljoen liter, het verbruik dat door het college altijd naar buiten is gebracht. Ook vermeld het krantenartikel:

De gemeente Hollands Kroon is het sterk toegenomen waterverbruik ook opgevallen. In april heeft de gemeente dit aangekaart bij Microsoft. ,,Omdat het ons opviel dat Microsoft nieuwe getallen presenteerde, die afweken van eerdere aan ons verstrekte informatie.”

  1. Waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?
  2. Wat is het werkelijke verbruik aan drinkwater dat door Microsoft voor koeling gebruikt wordt?

Het is niet de eerste keer dat de raad foutieve informatie krijgt. Wij zien duidelijke overeenkomsten met het dossier over de opslag van dieselolie. Ook daar bleek na publicaties in de pers dat het college veel te lage cijfers aangaf.
Wij hebben  grote twijfels over de correctheid van de informatie die Microsoft verschaft.

  1. Waarom gebruikt u informatie die Microsoft verstrekt en hoe wordt die gecontroleerd?
  2. Waarom gaat u niet uit van gegevens van het PWN. Zij kunnen als leverancier toch exact aangeven hoeveel er geleverd wordt aan hun afnemers?

Over het datacenter van Nimble/Google hebben wij geen exacte informatie.

  1. Kunt u aangeven wat het verbruik in dit datacenter is?

We zien dat er steeds langere periodes met hoge temperaturen en droogte ontstaan waardoor de aanvoer van water schaars wordt. Dit zijn ook de periodes dat de datacenters, zoals zij aangeven, maximaal gebruik van water moeten maken om voldoende te kunnen koelen. Burgers worden in deze periodes opgeroepen kritisch met drinkwater om te gaan en om hun waterverbruik te beperken.

6.  Hoe denkt u onze inwoners daartoe nog te kunnen motiveren nu blijkt dat er onjuiste informatie is verstrekt over het gebruik bij de datacenters?

Nu door steeds terugkerende signalen duidelijk wordt dat we te maken krijgen met veranderingen in het klimaat met de langdurige hete en droge periodes tot gevolg met als consequenties, zoals bij vraag 6 al opgemerkt, water tekort lijkt ons een herbezinning op het vestigingsbeleid voor datacenters op zijn plaats.  In het coalitieakkoord lezen we:

Daarom maken we eerst een ‘pas op de plaats’ met grootschalige ontwikkelingen zoals bijv. nieuwe datacenters….

  1. Wat wordt er precies bedoeld met nieuwe ontwikkelingen?
  2. Vallen daar ook de aanvragen onder die nu al bij het college bekend zijn?
  3. Zo ja, hoeveel aanvragen liggen er?

Tot slot

  1. Bent u met ons van mening dat, nu de verwachting is dat er vaker terugkerende langdurige periodes zullen zijn met ernstig tekort aan water, de prioriteit moet liggen om de drinkwatervoorraad op peil te houden wat betekent dat geen vestigingsvergunning wordt afgegeven aan datacenters, zolang zij nog afhankelijk zijn van het gebruik van drinkwater voor koeling?
  2. Zo nee, dan graag een duidelijke motivering.