Natuurontwikkeling in Hollands Kroon

Op woensdag 9 maart werd in de gemeente Hollands Kroon het natuurdebat georganiseerd door Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het thema was ‘Ruimte voor landschap en natuur’
Het debat werd afgesloten met het aanbieden van een verklaring waarin gevraagd wordt om de intentie uit te spreken om in de komende vier jaar mogelijkheden te onderzoeken om tot meer natuurontwikkeling te komen. Zes van de acht partijen ondertekenden deze verklaring. VVD en CDA niet.
Tekent zich hier de mogelijkheid voor een groen raadsprogramma af?

LADA&ANDERS ! heeft een duidelijke visie op natuurontwikkeling.
Natuurontwikkeling vindt niet alleen plaats in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Er is ruimte voor nieuwe initiatieven buiten het NNN. De gebieden in het NNN worden met elkaar verbonden. Aanleg van nieuwe waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar mogelijk worden deze aangelegd nabij en verbonden met het NNN om zo robuustere natuurgebieden te verkrijgen. In Hollands Kroon is hier een voorbeeld van. De ontwikkeling van een waterberging, ingericht als vispaaiplaats,  welke gepland was midden in landbouwgebied en werd gebracht als natuurontwikkeling. LADA wees het af en stelde een alternatieve locatie voor. De oude baggerstort achter Den Oever, gelegen tegen het Robbenoordbos. Daar zou de waterberging gekoppeld aan het bos een meerwaarde betekenen. Overleg tussen college en Hoogheemraadschap heeft het mogelijk gemaakt dat het op deze plaats gerealiseerd is. Deze visie van LADA  is opgenomen in de omgevingsvisie van Hollands Kroon.

Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is het slecht gesteld. Met het instellen van het Deltaplan Biodiversiteit is een aanzet gegeven voor een actief beleid  om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot een succes te maken is het noodzakelijk dat er deskundigheid in de organisatie van Hollands Kroon komt. Daarvoor moet een ecoloog aangesteld worden die vergaande bevoegdheden krijgt. Ook zal er een ander beheer van bermen moeten komen. Een mogelijkheid is om het beheer uit te besteden aan de groenploegen van Landschap Noord-Holland