Verslag openbare fractievergadering 12-09-2022

Raadsagenda 15-09-2022

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.
Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 vastgesteld. De gemeente en de provincie Noord-Holland verschilden van inzicht over de borging van de verkeersafwikkeling in het bestemmingsplan. Omdat provincie en gemeente er niet uit kwamen ligt het nu bij de Raad van State. Voor de minnelijke oplossing is een nieuw raadsbesluit nodig.
De provincie heeft toegezegd de reactieve aanwijzing in te trekken als hieraan voldaan wordt. De raad wordt nu gevraagd daar mee in te stemmen wat betekent dat met een gewijzigd verkeersplan de bouw op B1 door kan gaan. Omdat wij altijd tegen bebouwing ten westen van de A7 zijn geweest en daardoor tegen het genoemde uitbreidingsplan Agriport A7 hebben gestemd, zullen we nu weer tegenstemmen.
Bij de ingekomen stukken is een memo van het college toegevoegd waarin aangegeven wordt dat door tijdsgebrek geen kadernota is opgesteld. Dit memo is een kaderbrief waarin de hoofdlijnen voor het opstellen van de begroting worden aangegeven. Fractie heeft moeite met het late indienen, te kort tijd om alles goed
te overzien wat de consequenties zijn. Vragen om uitstel van behandeling en daar een extra vergadering voor uitschrijven?

Voor de rest alleen hamerstukken. Enige discussie ontstond er over het bouwplan in Haringhuizen aan de Muggenburgerweg. Hoe wordt dat ontsloten?

Evaluatie fractieperiode maart – september

De eerste vraag die ter tafel kwam: Hoe gaan we met elkaar verder? Fractievoorzitter Henk van Gameren stelde dat LADA duidelijkheid wil scheppen voor wat het uitgangspunt is voor de volgende verkiezingen.
Hoe gaan LADA en ANDERS ! met elkaar verder. Besloten wordt een principevoorstel op te stellen hoe onze samenwerking verder gestalte moet krijgen.
Communicatie is een zwak punt, dat moet veel beter, zowel interen als extern. We moeten als LADA&ANDERS ! duidelijk maken waar we voor staan en hoe wij ons onderscheiden van de andere lokale partijen. De fractie moet veel beter en directer met elkaar communiceren. Daarvoor is de fractie-app in het leven geroepen, maar hij wordt nauwelijks gebruikt. Snelle reactie op elkaar verbeterd de besluitvorming, daar schort het aan. Een goede snelle communicatie is noodzakelijk om elkaar niet voor verrassingen te plaatsen. Werkwijze in de raad. Raadsleden zitten zonder last. Afwijken van het fractiestandpunt moet mogelijk zijn maar dan wel met een stemverklaring. Het moet naar buiten duidelijk zijn dat we één fractie zijn.

Wat verder ter tafel kwam

Wethouder Maarten Versluis heeft gevraagd om een afspraak met de fractie om te praten over zijn
voorstellen voor een kadernota. Afspraak is inmiddels gemaakt, maandag 3 oktober.

In het presidium is het voorstel gedaan de werkgroep bestuurlijke vernieuwing nieuw leven in te blazen. Naast vier raadsleden zal ook een lid van het college er deel van uit maken. De fractie is geen voorstander om toe te treden. Door toevoegen van het college wordt het geen duale werkwijze. Het moet in onze visie een werkgroep uit de raad zijn maar is er wel behoefte aan? De werkgroep uit de periode dat LADA in de coalitie zat heeft een overdrachtsdocument aan de volgende raad aangeboden waar niets mee gedaan is.
Ons standpunt is dat dit nog steeds als basis voor vernieuwing kan dienen. Uit de vergadering kwam de opmerking dat wij wel moeten toetreden omdat dit een belangrijk punt van LADA is en je er bij moet zijn om dat te bewaken. Vragen waarom een wethouder toegevoegd wordt en wat daar de bedoeling van is

Bij de ingekomen stukken was een reactie op de publicatie van keuringsarts Jacques de Vreede in het Niedorper Weekblad. De Vreede biedt een goedkope rijbewijskeuring voor de groep 75plussers die een
herkeuring nodig hebben om hun rijbewijs te verlengen. Daarvoor dient een medische verklaring op een formulier van het CBR ingevuId te worden. Dit formulier kan ook op papier verstrekt worden aan mensen die niet digitaal vaardig zijn. Hollands Kroon weigert dit. In het Niedorper Weekblad uit De Vreede zijn ongenoegen over de handelwijze van de gemeente inzake deze rijbewijskeuring van de groep 75+.
Over dat onderwerp hebben wij in oktober vorig jaar vragen gesteld aan het college, welke negatief werden beantwoord. Deze verklaring wordt wel door de gemeente Schagen verstrekt waar inwoners van Hollands Kroon ook geholpen worden. Besloten is deze vragen voor te leggen aan het nieuwe college met de vraag of zij het standpunt van het vorige college om de schriftelijke gezondheidsverklaring van het CBR niet op papier te verstrekken aan mensen die niet digitaal vaardig zijn, wil heroverwegen. Daaraan gekoppeld stellenwij het college ook de vraag of de gemeente niet dienstbaar moet zijn aan haar inwoners, zeker aan hen die door het gemis van digitale vaardigheden buiten gesloten dreigen te raken.