Verslag openbare fractievergadering LADA & ANDERS!

De openbare fractievergadering op maandag 11 april in Cultuurhuis De Kolk was de eerste voor onze nieuwe fractie. De raadsagenda van 14 april kende slechts een paar stukken ter besluitvorming met als laatste punt de benoeming van de fractieondersteuners. Er was weinig tijd nodig om deze agenda te behandelen. Punten die behandeld werden waren de benoeming van de griffier, werkwijze fractie en stand van zaken in de coalitievorming.

Benoeming griffier
De oud-fractievoorzitter van het CDA is benoemd tot griffier. Een keuze waar LADA & ANDERS! als enige fractie tegen gestemd heeft. Dat staat los van de persoon maar betreft de gevolgde procedure. Je kunt de vraag stellen: hoe onafhankelijk is de positie van deze griffier?
De fractie is onaangenaam verrast over de werkwijze van de werkgeverscommmissie. De vraag waarom er geen externe kandidaat is aangetrokken werd door de werkgeverscommissie beantwoord  met dat er geen acceptabele waren. Er is juridisch getoetst of dit wel mogelijk is. Het antwoord is: ja.
Bevreemdend is ook dat de oude raad de benoeming niet aan de nieuwe raad heeft overgelaten. Er zijn nu 11 raadsleden die niet over de benoeming van hun griffier hebben kunnen stemmen. Het verdient geen schoonheidsprijs. Je geeft als gemeente een slecht signaal af

Benoeming commissies nieuwe raad
Alle commissies zijn benoemd. Daarin is van een evenwichtige verdeling over de partijen geen sprake. Henk van Gameren en Dorien Sijbenga hadden zich kandidaat gesteld voor de werkgeverscommissie, maar zijn niet benoemd. Dorien stelde zich ook kandidaat voor de commissie beoordeling burgemeester, eveneens niet gekozen.

Werkwijze fractie
Fractievoorzitter Henk van Gameren geeft aan dat er een betere afstemming met ANDERS ! had moeten zijn bij het voorstel om Daan Pruimboom en Peter Couwenhoven aan te stellen als fractieondersteuner en fractiesecretaris. We moeten nog wennen aan de nieuwe situatie van één fractie zijn.  Een leermoment om alert op te zijn. Henk zal als fractievoorzitter functioneren.
Henk motiveert waarom Daan als ondersteuner is voorgedragen. Jong, heeft de toekomst. Is daardoor de goede opvolger van Peter die aangegeven had een stap terug te doen. Daan geeft aan dat hij politiek betrokken wil zijn en actief wil blijven op de portefeuilles waar hij mee bezig is geweest als raadslid.
Hoe we met het fractiebudget omgaan zal in de fractie vastgesteld worden. Beide partijen hanteerden een andere  methodiek.
LADA en ANDERS! blijven voorlopig als twee onafhankelijke partijen bestaan. Wij moeten goed in beeld krijgen wat de beste  methode is om samen te gaan waarbij het kostenaspect niet onbelangrijk is. Prioriteit ligt bij het vormgeven van een goed functionerende fractie.

Verslag gesprek coalitievorming
Er valt nog weinig te vertellen. Het eerste gesprek met Alexander Bügel en OHK is teleurstellend verlopen. Inhoudelijk is er niets besproken, het ging vooral over nader kennismaken. Stemt weinig hoopvol, het ontbreekt aan creativiteit. Vrijdag 15 april is een tweede gesprek. Wij gaan vooral luisteren. Voorwaarden van ons zijn een raadsprogramma, terug naar een structuur met commissies en delegatiebesluit terug naar de raad